ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ (Term of Service)

          ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Residences.in.th และขอบคุณผู้ใช้บริการที่เข้ามาเยื่ยมชมเว็บไซต์ของเรา Residences.in.th เป็นเว็บไซต์สื่อกลางที่ให้บริการด้านข้อมูลให้เช่าห้องพัก อพาร์ทเมนท์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถลงประกาศให้เช่า และค้นหาห้องพัก อพาร์ทเมนท์ ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

          ภายใต้การให้บริการของเว็บไซต์ เราจำเป็นต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนั้น กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้ละเอียดถี่ถ้วน และตกลงยอมรับเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์


การใช้งานเว็บไซต์ และลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

          การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่า ส่วนต่างๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เนื้อหา ข้อความ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย และผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งบุคคลภายนอกและของเว็บไซต์ อันได้แก่ การห้ามมิให้ทำซ้ำ, แก้ไข ดัดแปลง ปลอมแปลง หรือใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ เพื่อนำข้อมูลหรือบริการส่วนหนึ่งส่วนใดของทางเว็บไซต์ไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ในทางมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์ และทางเว็บไซต์จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันที

          อีกทั้งการนำข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ยั่วยุ และก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรม เผยแพร่ผ่านบริการของเว็บไซต์ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก หากพบว่ามีการละเมิดเงื่อนไขทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพใดๆโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น


เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์

          ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทางเว็บไซต์จะใช้ความพยายามในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นข้อมูลล่าสุด ถูกต้อง อยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามทางเว็บไซต์ไม่สามารถรับประกัน หรือรับรองความเที่ยงตรงของข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเว็บไซต์จะไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้


การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์

          เนื้อหาหรือข้อมูลที่ผู้ใช้บริการลงประกาศ เผยแพร่ หรือให้ไว้กับทางเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์จะถือว่าทางเว็บไซต์สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่นแต่อย่างใดและผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมให้เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ หรือให้เว็บไซต์มีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว


การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

          เนื้อหาในเว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งการเชื่อมต่อนี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการค้นหาเว็บไซต์ของห้องพัก หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และทางเว็บไซต์เองไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมต่อใดๆได้ ดังนั้นการตัดสินใจว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้ จะเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบเนื้อหาหรือความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใดๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น และเว็บไซต์ม่อนุญาตให้ใส่ลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้


การจำกัดความรับผิด

          ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่า Residence.in.th เป็นเพียงเว็บไซต์สื่อกลางที่ให้บริการด้านข้อมูลให้เช่าห้องพัก อพาร์ทเมนท์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถลงประกาศให้เช่า และค้นหาห้องพัก อพาร์ทเมนท์เท่านั้น และทางเว็บไซต์ไม่ใช่ตัวแทนหรือหุ้นส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลในแต่ละอพาร์เมนท์นั้นๆแต่อย่างใด ซึ่งในการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ ทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิด หรือรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น หากแต่เมื่อพบข้อมูลที่มีความผิดพลาดทางเว็บไซต์จะยินดีให้เจ้าของข้อมูลหรือทางเว็บไซต์ จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องทันที


การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

          เว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นเว็บไซต์จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการได้เข้ามาอัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนเข้าใช้บริการจากเว็บไซต์