Airport link บ้านทับช้าง

เป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport Rail Link - SARL) ในระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สาย City Line (Suvarnabhumi Airport Rail Link City Line) ที่แวะจอดรายทางจากสถานีพญาไทถึงสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ระหว่างสถานีหัวหมาก และสถานีลาดกระบัง อยู่บนแนวเส้นทางรถไฟทางไกลสายตะวันออก บริเวณสถานีรถไฟบ้านทับช้าง ด้านทิศใต้ของทางพิเศษกรุงเทพฯ -ชลบุรี) ในพื้นที่แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


ตารางเวลาเดินรถ

สถานที่ใกล้เคียง

๐ โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
๐ มัสยิดเนี้ยะมาตุ้ลอิสลาม (ทับช้างล่าง) และมัสยิดกามาลุ้ลอีมาน (ปากคลองทับช้าง)
๐ โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน
๐ มัสยิดนูรุ้บเอี๊ยะห์ซาน (ทับช้างคลองบน)
๐ หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง


แผนที่สถานี Airport link บ้านทับช้าง

ลองค้นหาที่พักใกล้ Airport link บ้านทับช้าง ได้ที่: http://www.residences.in.th